ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι κύριες λειτουργικές κατευθύνσεις του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων, είναι η υποστήριξη και κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών (προπτυχιακά- μεταπτυχιακά μαθήματα, βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα) του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, καθώς και η κάλυψη των αναγκών της ελληνικής βιομηχανίας σε θέματα ελέγχου ποιότητας και πιστοποίησης ηλεκτροτεχνικών και ηλεκτρονικών υλικών, συσκευών και διατάξεων.

Στον τομέα της διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων, ελέγχων ποιότητας υλικών, συσκευών και διατάξεων, δοκιμών, μετρήσεων και πιστοποιήσεων το Εργαστήριο διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία (από το 1954). Η διεξαγωγή δοκιμών και μετρήσεων πραγματοποιείται από την πιστοποιημένη (από το 2000) κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και διαπιστευμένη (από το 2008) από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017, Εργαστηριακή Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών (ΕΜΠΥ) Υψηλών Τάσεων, η οποία θεσμοθετήθηκε με την από 22.03.1996 απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π., με σκοπό την εκπόνηση ειδικών μελετών, εκτέλεση δοκιμών, εργαστηριακών μετρήσεων και κάθε άλλη συναφή εργασία.

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.