Αρχική
  • Eλληνικά
  • English

Σύνδεση


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων ΕΜΠ

 Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Π. λειτουργεί τυπικά από το 1946 και ουσιαστικά ως Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο από το 1909, όπως φαίνεται από την πρώτη εγγραφή στο βιβλίο κτηματολογίου του Εργαστηρίου και ανήκε, διαδοχικά, στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο, μέχρι την ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής των Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1917), στην οποία και υπήχθη τότε. Μετά το διαχωρισμό της Σχολής αυτής σε δύο (Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) το 1975, το Εργαστήριο, ευλόγως, υπήχθη στην Ανωτάτη Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Με το Β.Δ. 132/62 θεσμοθετήθηκε ως «Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μετρήσεων και Υψηλών Τάσεων», ονομασία η οποία μετετράπη με το Π.Δ. 237/73 σε «Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων». Με την εφαρμογή του Νόμου Πλαισίου για τα ΑΕΙ, το 1982, η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μετονομάσθηκε σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τρεις τομείς: Ηλεκτροεπιστήμης, Ηλεκτρικής Ισχύος και Πληροφορικής. Το Εργαστήριο εντάχθηκε (1983) στον Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος (έναν εκ των τριών, τότε, Τομέων του Τμήματος), όπου και παραμένει ενταγμένο και μετά την εσωτερική αναδιάρθρωση του Τμήματος (2000), κατά την οποία, πέραν του υφισταμένου Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος, ιδρύθηκαν άλλοι έξη Τομείς. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών μετονομάσθηκε (2002) σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Οι κύριες λειτουργικές κατευθύνσεις του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων, είναι η υποστήριξη και κάλυψη τόσο των εκπαιδευτικών αναγκών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, όσο και η κάλυψη των αναγκών της ελληνικής βιομηχανίας σε θέματα ελέγχου ποιότητας ηλεκτροτεχνικών και ηλεκτρονικών υλικών, συσκευών και διατάξεων. Στο θέμα της διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων, ελέγχων ποιότητας υλικών, συσκευών και διατάξεων, δοκιμών, μετρήσεων και πιστοποιήσεων και εν γένει παροχής υπηρεσιών το Εργαστήριο διαθέτει μακρότατη προϊστορία, εγγίζουσα το ήμισυ του αιώνος: με βασιλικό διάταγμα της 20.8.1954, δημοσιευθέν στο Φ.Ε.Κ. τ. Α' 213/08.9.1954 καθορίζεται η «καταβλητέα εις το Ε.Μ. Πολυτεχνείον αποζημίωσις δια την εκτέλεσιν δοκιμασιών ή ερευνών εις το Εργαστήριον Ηλεκτρικών Μετρήσεων και Υψηλών Τάσεων του Ιδρύματος τούτου». Η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ασκείται αδιαλείπτως στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, έχει δε ενταθεί την τελευταία εικοσαετία (1989 κ.ε.), λόγω μεταξύ των άλλων, των αυξημένων απαιτήσεων της ελληνικής και ξένης αγοράς, όσον αφορά στην ποιότητα των διοχετευομένων σ' αυτές προϊόντων της ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής βιομηχανίας, και της επιδιώξεως των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, με τη βελτίωση και επιβεβαίωση, μέσω εργαστηριακών ελέγχων, της ποιότητος των παραγομένων από εκείνες προϊόντων. Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων λειτουργεί υπό τον τίτλο «Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων», που έχει νομοθετηθεί με την υπουργική απόφαση Β1/29/01.02.1983, δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 80/01.3.1983, είναι δε ένα από τα είκοσι τέσσερα θεσμοθετημένα Εργαστήρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και στεγάζεται από τον Ιούλιο του 1999 στο ιδιόκτητο κτήριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή :

  • Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών αναγκών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και σε άλλα τμήματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των Υψηλών Τάσεων.
  • Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές, στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.
  • Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα κέντρα ερευνών, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.
  • Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
  • Τη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της χώρας.
  • Την παροχή υπηρεσιών, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984(Α'35), στην υπουργική απόφαση ΚΑ/679/96 και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Μ.Π..

Η Εργαστηριακή Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών (ΕΜΠΥ) Υψηλών Τάσεων θεσμοθετήθηκε με την από 22.03.96 απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π., η οποία και ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας των Εργαστηριακών Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η ΕΜΠΥ διεξάγει τις μετρήσεις με γνώμονα τις απαιτήσεις των Προτύπων, τις ανάγκες των πελατών, το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις των οργανισμών που παρέχουν αναγνώριση. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΜΠΥ καλύπτει τις εργασίες που εκτελούνται στις μόνιμες εγκαταστάσεις της, αλλά και σε χώρους εκτός του Εργαστηρίου όπου διενεργούνται δοκιμές / μετρήσεις. Έχουν καθορισθεί σαφώς οι ευθύνες του προσωπικού της ΕΜΠΥ, που κατέχει καίριες θέσεις, και το οποίο ενδέχεται να εμπλακεί στις δραστηριότητές της, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και ακεραιότητα της ΕΜΠΥ. Η ΕΜΠΥ είναι οργανωμένη έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η διοίκηση και το προσωπικό της είναι ελεύθερα από οποιαδήποτε εσωτερική και εξωτερική εμπορική, οικονομική και άλλη πίεση είτε επιρροή, που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα των εργασιών της.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις ELF
Νεα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ, οργανώνει για τρίτη φορά Διεργαστηριακές Συγκριτικές Μετρήσεις ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων.
 
Δείτε τα σχετικά αρχεία :

Ανακοίνωση - πρόσκληση pdf interlaboratory_elf_2015

Παρουσίαση του δεύτερου διεργαστηριακού (A)  pdf BIOEM2013

Παρουσίαση του δεύτερου διεργαστηριακού (B)  pdf CIGRE2013

Παρουσίαση του πρώτου διεργαστηριακού  pdf IEEE-EMC2012. 

Τελευταία ανανέωση ( 14.11.15 )
 
Επέκταση του Πεδίου Εφαρμογής της Διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025
Νεα

Μετά την αξιολόγηση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) εγκρίθηκε η διατήρηση της Διαπίστευσης (αριθμός Πιστοποιητικού 490) του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Π. και η επέκταση των Επισήμων Πεδίων Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) σε δοκιμές και διακριβώσεις, με ημερομηνία 27.10.2014, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης Δοκιμών.

Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης Διακριβώσεων.

Τελευταία ανανέωση ( 14.11.15 )
 
Εγγραφές εργαστηρίου “Παραγωγή Υψηλών Τάσεων”
Ανακοινώσεις Εργαστηρίου

Καλούνται οι κ.κ. φοιτητές, που θα παρακολουθήσουν το μάθημα “Παραγωγή Υψηλών Τάσεων”, να εγγραφούν στις εργαστηριακές ασκήσεις, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://mycourses.ntua.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: http://mycourses.ntua.gr/announcements/announcements.php

Τελευταία ανανέωση ( 14.11.15 )
 

 
 
(c) Copyright 2009
High Voltage Laboratory - Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων