Project Description

Δραστηριότητες σε θέματα ελέγχου ποιότητας

Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων έχει θεσπισθεί ως εθνικό εργαστήριο διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων και συμμετέχει ενεργά σε ολόκληρο το φάσμα των σχετικών δραστηριοτήτων. Ο διατιθέμενος μεγάλης επενδεδυμένης αξίας εξοπλισμός είναι, εν πολλοίς, μοναδικός εν Ελλάδι (ίδετε Κύριο Εξοπλισμό ), υψηλής ποιότητος και ακριβείας, συγκρισίμων ή και ανωτέρων δυνατοτήτων από τον εξοπλισμό των ομοειδών εργαστηρίων του εξωτερικού και προσφέρει πολύ μεγάλες δυνατότητες διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων και εκτελέσεως ερευνητικών προγραμμάτων. Πρακτικώς, εκτελούνται όλες οι δοκιμές που προβλέπονται από τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενεργείας, για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και διατάξεις, για μονωτικά και αγώγιμα υλικά, για διακρίβωση οργάνων και συσκευών με τη βοήθεια προτύπων και εκδίδονται τα σχετικά έγκυρα πιστοποιητικά ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων. Ορισμένες εκ των διεξαγομένων δοκιμών, μετρήσεων και ελέγχων εκτίθενται στη συνέχεια.

Συγκεκριμένα, και μεταξύ των άλλων, υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες και αντίστοιχη δραστηριότητα σε θέματα διεξαγωγής δοκιμών, μετρήσεων, ελέγχων και πιστοποιήσεων:
 • Διηλεκτρικές δοκιμές στοιχείων δικτύων ηλεκτρικής ενεργείας υπό εναλλασσομένη, συνεχή και κρουστική τάση. Μέρος των δοκιμών αυτών μπορεί να διεξαχθεί και υπό βροχήν αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε και κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας
 • Δοκιμές υπό κρουστικό ρεύμα.
 • Ηλεκτρομαγνητική συμβατότης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και διατάξεων
 • Μέτρηση στάθμης ραδιοφωνικών παρασίτων
 • Μέτρηση μεγεθών μερικών εκκενώσεων
 • Μέτρηση χωρητικότητας και γωνίας απωλειών χωρητικών δοκιμίων
 • ‘Ελεγχος διαρκείας ζωής μονωτικών υλικών
 • Διηλεκτρική αντοχή και υποβάθμιση ποιότητας μονωτικών ελαίων
 • Μέτρηση αντιστάσεων μόνωσης και προσγείωσης
 • Μέτρηση σφάλματος μετασχηματιστών τάσεως και εντάσεως
 • Μέτρηση ηλεκτρικής ισχύος και ενεργείας
 • Μέτρηση τιμής παθητικών και ενεργητικών στοιχείων ηλεκτρικών κυκλωμάτων
 • Μέτρηση συχνότητας
 • Διακρίβωση οργάνων και συσκευών με τη βοήθεια προτύπων
‘Ολες οι παρεχόμενες από το Εργαστήριο υπηρεσίες κοστολογούνται λαμβάνοντας υπΆ όψη το κόστος εργασίας του προσωπικού (σε χρόνο και ανάλογα με την εξειδίκευση και κατηγορία του προσωπικού), την απόσβεση των κτηρίων, της υποδομής και του εξοπλισμού, το κόστος διακρίβωσης των οργάνων μέτρησης, τα έξοδα προετοιμασίας και διεξαγωγής της δοκιμής σε αναλώσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, κ.λπ., τις ώρες λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή, την έκδοση πιστοποιητικού, τη μαζικότητα ή όχι των δοκιμών, τα διάφορα λοιπά έξοδα, καθώς και τα αναλογούντα εκ των γενικών εξόδων του Ε.Μ.Π.. Για ορισμένες συνήθεις και τακτικά επαναλαμβανόμενες δοκιμές έχουν τυποποιηθεί τα κόστη, αποτελώντας, έτσι, τη βάση για τη διαμόρφωση ενός τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από το Εργαστήριο.
Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων σε θέματα ελέγχου ποιότητας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών υλικών, συσκευών, μηχανών και διατάξεων απεικονίζεται μέσω του αριθμού των διεξαγομένων τεχνικών ελέγχων, δοκιμών, μετρήσεων, πιστοποιήσεων και γνωματεύσεων, ανερχομένων, στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σε άνω των εκατόν πενήντα (150) κατά μέσον όρον ετησίως. Ο αριθμός των διεξαγομένων τεχνικών ελέγχων, δοκιμών, μετρήσεων, πιστοποιήσεων, γνωματεύσεων, κ.λπ., σε συνδυασμό με το κόστος της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών κατατάσσουν το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των πολυτεχνειακών εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών.
 • Στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων έχουν ανατεθεί επισήμως από το Υπουργείο των Οικονομικών οι τεχνικοί έλεγχοι των ηλεκτρονικών φορολογικών ταμειακών μηχανών (τόσον ο αρχικός προς χορήγηση, όσον και ο περιοδικός έλεγχος προς ανανέωση της αδείας καταλληλότητος).
 • Η ίδια εξουσιοδότηση δόθηκε στο Εργαστήριο και από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και ‘Εργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τις διατιθέμενες στην Κύπρο ηλεκτρονικές φορολογικές ταμειακές μηχανές.
 • Η Εισαγγελία Αθηνών προσφεύγει συχνά στο Εργαστήριο για έκδοση γνωματεύσεως σε περίπτωση ατυχημάτων με ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Ο Ελληνικός Στρατός αποστέλλει τακτικά δείγματα ελαίου από τους χρησιμοποιουμένους μετασχηματιστές για έλεγχο διηλεκτρικής αντοχής.
 • Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί αποστέλλουν τακτικά δείγματα ηλεκτρολογικών υλικών που χρησιμοποιούν, για έλεγχο ποιότητας και χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού.
 • Στις υπηρεσίες του Εργαστηρίου προσφεύγει μεγάλο μέρος των ελληνικών βιομηχανιών παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού, δεδομένου ότι, είτε δεν διαθέτουν ιδιόκτητα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας της παραγωγής τους, είτε τα αποτελέσματα των σχετικών εργαστηριακών ελέγχων δεν καλύπτουν, μοιραίως, το τεκμήριο της αντικειμενικότητας, ιδίως όταν αυτά δεν προορίζονται για ιδία χρήση από τον κατασκευαστή, αλλά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο για την αποδοχή του υλικού από τον πελάτη. Τα συνήθως ελεγχόμενα προϊόντα είναι καλώδια (χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσεως), πίνακες, αποζευκτικά στοιχεία, ασφάλειες, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσεως,απαγωγείς υπερτάσεων, μονωτήρες δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας, μονωτικά έλαια, ελαστικά καλύμματα δαπέδων, συσσωρευτές, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, εξοπλισμός ασφαλούς εργασίας ηλεκτροτεχνιτών, ηλεκτρονικές συσκευές, συσκευές επικοινωνίας, ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές, ηλεκτρονικά ζυγιστικά συστήματα, κ.λπ..
 • Στα επιτεύγματα του Εργαστηρίου προσμετράται το γεγονός ότι, όταν, το 1994, ελληνική ιδιωτική εταιρεία κατασκευής καλωδίων κατασκεύασε το πρώτο ελληνικό καλώδιο υψηλής τάσεως 150 kV με μόνωση XLPE, ανέθεσε στο Εργαστήριο τη διεξαγωγή της δοκιμής κρουστικής τάσεως (τάση δοκιμής 750 kV) και σε στέλεχος του Εργαστηρίου την εποπτεία όλης της διαδοχής των λοιπών δοκιμών τύπου του ιδίου καλωδίου, οι οποίες έγιναν στο ιδιόκτητο δοκιμαστήριο της εταιρείας. Έκτοτε, η ιδία δοκιμή διεξάγεται επανειλημμένως και σε τακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορα δείγματα της παραγωγής του ιδίου καλωδίου.
 • Τα εκδιδόμενα από το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι υψηλού κύρους, τυγχάνουν πανελληνίου και διεθνούς αναγνωρίσεως και έχουν χρησιμοποιηθεί για την είσοδο προϊόντων της ελληνικής ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής βιομηχανίας σε πολλές ξένες αγορές (Μεγάλη Βρεταννία, Γερμανία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Κουβέιτ, Ιορδανία, κ.λπ.).
 • Στελέχη του Εργαστηρίου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από τη θέση του τεχνικού συμβούλου σε θέματα ελέγχου ποιότητας σε πρωτοπόρες στον τομέα τους ελληνικές ιδιωτικές βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών προϊόντων, αναλαμβάνουν την ευθύνη παρακολούθησης και επίβλεψης δοκιμών ελέγχου ποιότητος ηλεκτρολογικών προϊόντων, διεξαγομένων στα Εργαστήρια του κατασκευαστού, είτε ως τρίτη ανεξάρτητη πλευρά, είτε για λογαριασμό του αγοραστού-πελάτου, συμμετέχουν ενεργά ή προϊστανται σε διάφορες επιτροπές του δημοσίου (υπουργείων, ΕΛΟΤ, ΤΕΕ, κ.λπ.), που ασχολούνται με θέματα συναφή προς το γνωστικό αντικείμενο των Υψηλών Τάσεων, είναι αξιολογητές του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), κ.λπ..
 • Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων διαθέτει και άλλον σύγχρονο εξοπλισμό, επιπλέον του ήδη εγκατεστημένου στους χώρους του, με τον οποίο αναβαθμίζονται σημαντικότατα οι σήμερα υφιστάμενες δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών σε θέματα ελέγχου ποιότητας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών υλικών, συσκευών και διατάξεων, και ο οποίος, λόγω στενότητος χώρου, είναι, προσωρινά, αποθηκευμένος σε διαθέσιμο χώρο της Πολυτεχνειούπολης. Πρόσφατα εγκρίθηκε η εγκατάσταση και αξιοποίηση του αποθηκευμένου εξοπλισμού σε κατάλληλο χώρο του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου.
 • Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων διαθέτει διαδικασία (ΓΔ 121 – Διαχείριση Παραπόνων) με την οποία λαμβάνει, αξιολογεί και αντιμετωπίζει τα παράπονα (πελατών ή τρίτων) ώστε να δίνεται, όσο το δυνατόν ταχύτερα, μία αποτελεσματική λύση και ταυτόχρονα να λαμβάνονται τα απαράιτητα μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο πρόβλημα στο μέλλον. Η διαδικασία (ΓΔ 121 – Διαχείριση Παραπόνων) είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος κατόπιν αιτήματος.
 • Η ΓΓΕΤ, αναγνωρίζοντας τη δραστηριότητα του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων, όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, ενέκρινε τη χρηματοδότησή του, με στόχο τη διεύρυνση των προσφερομένων υπηρεσιών και συνέβαλε στην ίδρυση της Εργαστηριακής Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών (ΕΜΠΥ) Υψηλών Τάσεων

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.