ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Οι κύριες λειτουργικές κατευθύνσεις του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων, είναι η υποστήριξη και κάλυψη τόσο των εκπαιδευτικών αναγκών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, όσο και η κάλυψη των αναγκών της ελληνικής βιομηχανίας σε θέματα ελέγχου ποιότητας ηλεκτροτεχνικών και ηλεκτρονικών υλικών, συσκευών και διατάξεων.

Στο θέμα της διεξαγωγής τεχνικών ελέγχων, ελέγχων ποιότητας υλικών, συσκευών και διατάξεων, δοκιμών, μετρήσεων και πιστοποιήσεων και εν γένει παροχής υπηρεσιών το Εργαστήριο διαθέτει μακρότατη προϊστορία, εγγίζουσα το ήμισυ του αιώνος: με βασιλικό διάταγμα της 20.8.1954, δημοσιευθέν στο Φ.Ε.Κ. τ. Α’ 213/08.9.1954 καθορίζεται η «καταβλητέα εις το Ε.Μ. Πολυτεχνείον αποζημίωσις δια την εκτέλεσιν δοκιμασιών ή ερευνών εις το Εργαστήριον Ηλεκτρικών Μετρήσεων και Υψηλών Τάσεων του Ιδρύματος τούτου». Η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ασκείται αδιαλείπτως στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, έχει δε ενταθεί την τελευταία εικοσαετία (1989 κ.ε.), λόγω μεταξύ των άλλων, των αυξημένων απαιτήσεων της ελληνικής και ξένης αγοράς, όσον αφορά στην ποιότητα των διοχετευομένων σ’ αυτές προϊόντων της ηλεκτρολογικής και ηλεκτρονικής βιομηχανίας, και της επιδιώξεως των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους, με τη βελτίωση και επιβεβαίωση, μέσω εργαστηριακών ελέγχων, της ποιότητος των παραγομένων από εκείνες προϊόντων. Το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων λειτουργεί υπό τον τίτλο «Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων», που έχει νομοθετηθεί με την υπουργική απόφαση Β1/29/01.02.1983, δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ. τ. Β’ 80/01.3.1983, είναι δε ένα από τα είκοσι τέσσερα θεσμοθετημένα Εργαστήρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. και στεγάζεται από τον Ιούλιο του 1999 στο ιδιόκτητο κτήριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.

Η Εργαστηριακή Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών (ΕΜΠΥ) Υψηλών Τάσεων θεσμοθετήθηκε με την από 22.03.96 απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π., η οποία και ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας των Εργαστηριακών Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών του Ιδρύματος. Η ΕΜΠΥ διεξάγει τις μετρήσεις με γνώμονα τις απαιτήσεις των Προτύπων, τις ανάγκες των πελατών, το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις των οργανισμών που παρέχουν αναγνώριση. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΜΠΥ καλύπτει τις εργασίες που εκτελούνται στις μόνιμες εγκαταστάσεις της, αλλά και σε χώρους εκτός του Εργαστηρίου όπου διενεργούνται δοκιμές / μετρήσεις. Έχουν καθορισθεί σαφώς οι ευθύνες του προσωπικού της ΕΜΠΥ, που κατέχει καίριες θέσεις, και το οποίο ενδέχεται να εμπλακεί στις δραστηριότητές της, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και ακεραιότητα της ΕΜΠΥ. Η ΕΜΠΥ είναι οργανωμένη έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η διοίκηση και το προσωπικό της είναι ελεύθερα από οποιαδήποτε εσωτερική και εξωτερική εμπορική, οικονομική και άλλη πίεση είτε επιρροή, που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα των εργασιών της.

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή :

  • Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών αναγκών στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και σε άλλα τμήματα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των Υψηλών Τάσεων.

  • Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές, στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου.

  • Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα κέντρα ερευνών, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

  • Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

  • Τη συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της χώρας.

  • Την παροχή υπηρεσιών, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984(Α’35), στην υπουργική απόφαση ΚΑ/679/96 και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Μ.Π..

Θα χαρούμε πολύ να σας ακούσουμε!

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιες πληροφορίες χρειάζεστε.